HMS, kvalitet og sertifiseringer

Vi fokuserer på HMS og kvalitet i alle ledd. Vår HMS- og Kvalitetsleder samarbeider tett med KS-gruppen og verneombudsgruppen for å vedlikehold og ajourføre vårt ledelsessystem med fokus på god kommunikasjon og dialog med alle ansatte. Våre ansatte har tilgang til oppdaterte flytskjemaer og instrukser digitalt. Vårt ledelsessystem er bygd opp rundt den Norske Standarden, forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, internkontrollforskriften, forurensningsloven, samt en rekke andre sentrale lover og regler.

Vi samarbeider tett med sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud i SKT Farlig gods spesialisten. Han har kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere fra Norsk Brannvernforening, og er meldt inn som vår sikkerhetsrådgiver hos DSB. Formålet er at retningslinjer for utførelse og sikkerhet ved transport av farlig gods blir ivaretatt.

Sertifiseringer

Ledelsessystemet ved Vestfold Fjellboring AS har vært sertifisert i henhold til «ledelsessystemer for kvalitet», ISO 9001:2015 siden 1998, med følgende sertifikattekst: Boring og Sprengning (norsk), Drilling and Blasting (engelsk).

I mai 2021 ble vi sertifisert innen ytterligere to standarder; miljøledelse, ISO-14001:2015 og arbeidsmiljø, ISO-45001:2018, med følgende tekst på sertifikatet: Boring, sprengning, fjellsikring og verksteddrift (Norsk), Drilling, blasting, rockfall securing and mechanical facilities (engelsk).

Arbeidsmiljø

Vestfold Fjellboring samarbeider tett med Avonova bedriftshelsetjeneste, og har tilgang til et bredt sammensatt fagteam. Målet er å skape et godt samarbeid med ledelse og ansatte for å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø i bedriften. Avonova bedriftshelsetjeneste bidrar til å kartlegge faktorer som kan true helse og miljø, og overvåke ansattes helse. De bistår med råd, veiledning og opplæring på alle områder vedrørende arbeidsmiljøet.

De menneskelige faktorene er vår viktigste ressurs, og i likhet med FNs tredje bærekraftsmål er ansattes helse veldig viktig for oss. Derfor skal de alltid ha gode arbeidsforhold, bli lyttet til og ha et velfungerende avvikssystem som blir fulgt opp, med fokus på gode tiltak. Økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal komme på jobb hver dag fordi de trives.

Prosesser og rutiner

Gjennom vår lange erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene i et prosjekt. Det sikrer våre interessenter en optimal gjennomføring fra oppstart til ferdigstillelse og ivaretakelse av ytre miljø og mindre miljøpåvirkning gjennom gode systemer for dette. Vi innser at vårt arbeid innen boring, sprengning og fjellsikring, fører til drastiske inngrep i naturlandskapet. Likevel bestreber vi å ivareta omgivelsene på en best mulig måte, ut fra oppdragets art.